Daňová optimalizácia v roku 2016

Daňová optimalizácia v roku 2016

Termín a miesto konania

19. 9. 2016, Žilina, Poradca Podnikateľa, spol s.r.o., M. Rázusa 23A/833, Žilina

27. 9. 2016, Košice, Internát Technickej Univerzity, Jedlíková 7, Košice

Lektori

Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., Ing. Vladimír Ozimý

Obsah seminára

Daňový výdavok

 • Vymedzenie daňového výdavku na účely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
 • Paušálne výdavky (80/20) u právnickej osoby a vplyv na zamestnanca 
 • Daňové výdavky uznané až po zaplatení 
 • Výdavky na sprostredkovanie ako odmena (služba) a sprostredkovanie ako súčasť vstupnej ceny majetku 
 • Výdavky na podporu športu (sponzorská zmluva) a daňová uznateľnosť 
 • Reklamné predmety a obchodné vzorky

Prenájom majetku 

 • Daňové dôsledky odobratia veci z dôvodu neplnenia si záväzkov (zánik zmluvy o finančnom prenájme) 
 • Daňové dôsledky postúpenia lízingu z pohľadu postupcu aj postupníka 
 • Operatívny prenájom 
 • Uplatňovanie výdavkov na prenájom pri prenajatom hmotnom a nehmotnom majetku 
 • Škody na majetku a daňové dôsledky

Odvanie hmotného majetku 

 • Uplatňovanie daňových odpisov za zdaňovacie obdobie 
 • Príjmy z prenájmu ako limitujúci prvok daňových odpisov 
 • Vstupná cena osobného automobilu ako limitujúci prvok daňových odpisov 
 • Pomerný odpis pri predaji hmotného majetku 
 • Prerušenie odpisovania hmotného majetku

Opravné položky pohľadávok z daňového hľadiska 

 • Pohľadávky v reštrukturalizácii
 • Pohľadávky v konkurze
 • Pohľadávky v exekúcii
 • Pohľadávky po splatnosti
 • Príslušenstvo k pohľadávkam

Odpis pohľadávky

 • Daňové dôsledky odpisu pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva
 • Daňové dôsledky odpisu pohľadávky u daňovníka účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva

Daňová strata a jej uplatnenie 

 • Postup pri uplatnení daňovej straty
 • Nástroje na zvýšenie základu dane s cieľom uplatnenia odpočtu daňovej straty

Využitie rozdielov v zdaňovaní FO a PO

 • Príležitostné príjmy FO
 • Prenájom hnuteľného a nehnuteľného majetku FO
 • Paušálne náhrady vyplácané zamestnancom/konateľom 
 • Príjmy oslobodené od dane, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane

Špecifické druhy nákladov/výdavkov/transakcií

 • Spotrebiteľské súťaže
 • Zamestnanecké súťaže
 • Darovanie
 • Podiely na zisku z pohľadu zákona o dani z príjmov, účtovníctva, zdravotného poistenia a obchodného práva

Rezervy

Transakcie s fyzickými osobami

Samostatné hnuteľné veci do 1 700 €

HARMONOGRAM

08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
09.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cena seminára  bez DPH   s DPH
 Členovia SKCú  55 eur  66 eur
 Verejnosť  75 eur  90 eur
 Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
 Údaje pre platbu   
 Číslo účtu:  SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
 Variabilný symbol:

19092016 (Žilina)
27092016 (Košice)

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk (sekcia semináre, on-line prihláška)

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

7 + 13 =