DPH v stavebníctve na príkladoch z praxe

DPH v stavebníctve na príkladoch z praxe (prenesenie daňovej povinnosti v stavebníctve od 1. 1. 2016)

Termín a miesto konania

29. 9. 2016, BNC hotel, Turbínova 1, 831 04 Bratislava

Lektor

Ing. Soňa Ugróczy - daňová poradkyňa SKDP, spoločnosť PKF Slovensko s. r. o., dlhoročná spolupracovníčka Ing. Vladimíra Pastierika

Obsah seminára

Seminár je zameraný na problematiku povinného prenesenia daňovej povinnosti v sektore stavebníctvo, ktoré musia daňové subjekty uplatňovať od 1. 1. 2016. Téma bude vysvetlená na praktických príkladoch z praxe vo väzbe na najdôležitejšie ustanovenia zákona o DPH. Upozornenia na časté chyby platiteľov, spôsob opravy nesprávne aplikovaného režimu a iné.

Rámcový obsah školenia:

  1. mechanizmus a podmienky uplatňovania režimu prenesenia daňovej povinnosti pri dodaní stavebných prác, dodaní stavby alebo jej časti na základe zmluvy o dielo alebo inej obdobnej zmluvy a taktiež pri dodaní tovaru s inštaláciou alebo montážou, ak inštalácia alebo montáž je stavebnou prácou (sekcia F štatistickej klasifikácie produktov) a ide o dodanie inému platiteľovi dane;
  2. identifikovanie sekcie F klasifikácie CPA (pozitívne aj negatívne vymedzenie na príkladoch z praxe; kedy použiť kód 41-43 a kedy nie);
  3. zložené plnenia, otázka hlavného a vedľajšieho plnenia;
  4. povinnosti dodávateľa a odberateľa stavebných prác (účtovný pohľad; náležitosti faktúry; vznik daňovej povinnosti; uvádzanie vo výkazoch daňové priznanie a kontrolný výkaz; obsah záznamov; uplatnenie práva na odpočítanie dane a iné);
  5. určenie základu dane; režim DPH subdodávateľ - dodávateľ - investor; preddavky pred dodaním stavebných prác; DPH v prípade správcov bytových domov; dodávky betonárky - výrobca betónu a iné príklady z praxe;
  6. príklady na opravy a údržbu, servis (ako správne posúdiť režim DPH);
  7. otázka nesprávne aplikovaného režimu prenesenia daňovej povinnosti v stavebníctve (ako vykonať opravu; kedy; kto);
  8. oprava základu dane pri stavebných prácach v režime tuzemského samozdanenia (príklady aj na opravu základu dane v roku 2016 pri dodaní stavebných prác do 1.1.2016);
  9. aktuálny vývoj problematiky v stavebníctve pre rok 2017.

Harmonogram

08:30 - 09:00 registrácia, občerstvenie
09:00 - 10:30 prednáška
10:30 - 10:45 prestávka, občerstvenie
10:45 - 12:25 pokračovanie prednášky
12:25 - 13:10 teplý obed, žrebovanie tomboly
13:10 - 14:30 pokračovanie prednášky, diskusia

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 54 eur 64,80 eur
Verejnosť 62 eur 74,40 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

29092016

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

 

Prihlásenie:

online na www.skcu.sk (sekcia semináre, on-line prihláška)

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

five × four =