Inventarizácia ako nástroj kontroly vecnej správnosti účtovníctva

Pred uzatvorením účtovných kníh a pred samotným zostavením účtovnej závierky uskutočňuje účtovná jednotka v rámci účtovnej analýzy viacero uzávierkových prác. Základom všetkých uzávierkových prác je inventarizácia, ktorú účtovná jednotka vykonáva v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o účtovníctve“). Inventarizáciou účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Cieľom príspevku je dôkladná analýza problematiky inventarizácie, spôsobov a termínov uskutočňovania inventúry, pravidiel účtovania inventarizačných rozdielov a ďalších rozdielov zistených pri inventarizácii, a to…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.