Licenčná zmluva programu eTlačivá

Licenčná zmluva pre program eTlačivá

Licenčná zmluva

 

Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, so sídlom Plynárenská ul. č. 6, 821 09 Bratislava, identifikačné číslo: 31 331 131 (ďalej len „správca“)

A

oprávnený užívateľ GRID karty, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto licenčnej zmluvy na strane druhej (ďalej len „užívateľ“), uzavierajú v zmysle zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský zákon“) túto licenčnú zmluvu:

ČL. I
PREDMET ZMLUVY

 1. Správca vykonáva majetkové práva k počítačovému programu zabezpečujúcemu správu a sprístupnenie Ústrednej databázy tlačív v elektronickej podobe pre použitie v programe eTlačivá, ktorá obsahuje najmä údaje požadované platnou právnou úpravou pre vedenie tlačív a formulárov vo vybraných administratívnych oblastiach (ďalej len „Ústredná databáza tlačív"). Správca je zhotoviteľom Ústrednej databázy tlačív ako databázy v zmysle autorského zákona.
 2. Účelom tejto zmluvy je využívanie systému elektronických tlačív (eTlačivá) určeného pre subjekty ako sú organizácie, firmy, fyzické a právnické osoby. Súčasťou systému elektronických tlačív je aj poskytovanie súvisiacich informácií a dokumentov o pripravovaných aktualizáciách programov, o zmenách v tlačivách, upozornenia na výhodné cenové ponuky. Správca zabezpečuje prístup k takýmto súvisiacim informáciám a dokumentom spravidla formou elektronických správ.
 3. Bližšie informácie o systéme využívania elektronických tlačív a podmienkach účasti v ňom sú uvedené na internetovej stránke www.etlaciva.sk. Správca sa zaväzuje obsah tejto internetovej stránky podľa potrieb priebežne dopĺňať a upravovať.

ČL. II
POSKYTNUTIE PRÁV

 1. Správca touto zmluvou prevádza na užívateľa v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy právo užívať počítačový program uvedený v čl. I bod 2. veta prvá účelom tejto zmluvy je využívanie systému elektronických tlačív v zmysle čl. I bod 3.
 2. Správca touto zmluvou prevádza na užívateľa v rozsahu a za podmienok podľa tejto zmluvy právo využívať Ústrednú databázu tlačív ako databázu v zmysle autorského zákona za účelom využívania systému elektronických tlačív v zmysle čl. I bod 3. Na účely tejto zmluvy sa za licenciu považuje poskytnutie práv užívateľovi v rozsahu podľa bodu 1. a podľa predchádzajúcej vety.
 3. Užívateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu správcu previesť práva prevedené na užívateľa podľa tejto zmluvy na tretiu osobu.
 4. Užívateľ je oprávnený využívať licenciu na území Slovenskej republiky.
 5. Užívateľ je oprávnený využívať licenciu len na účel uvedený v čl. I bod 3.
 6. Zmluvné strany vyhlasujú, že pred uzavretím tejto zmluvy odovzdal správca užívateľovi do užívania na dobu trvania tejto zmluvy GRID kartu, ktorej vlastníkom naďalej zostáva správca. Údaje na GRID karte budú slúžiť ako prístupový kód, ktorý bude užívateľ povinný uviesť pri každom pripojení sa na Ústrednú databázu tlačív v súlade s požiadavkou kombinácie, ktorú určí osobitne pre každý jednotlivý prístup počítačový program (ďalej len „GRID karta“). Užívateľ je oprávnený používať GRID kartu len pre vlastný prístup k Ústrednej databáze a je povinný ju chrániť pred akýmkoľvek neoprávneným využitím.
 7. Správca sa zaväzuje na internetovej stránke www.etlaciva.sk sprístupniť pre užívateľa na prevzatie počítačový program umožňujúci užívateľovi pripojenie sa na Ústrednú databázu tlačív a jej využívanie užívateľom podľa tejto zmluvy ako databázy v zmysle autorského zákona. Užívateľ je oprávnený tento počítačový program prevziať z internetovej stránky www.etlaciva.sk a používať ho len pre vlastný prístup k Ústrednej databáze tlačív. Užívateľ je povinný tento počítačový program chrániť pred akýmkoľvek neoprávneným využitím.
 8. Správca vyhlasuje, že GRID karta a počítačový program podľa bodu 7. nebudú po skončení tejto zmluvy spôsobilé na použitie. Správca je oprávnený GRID kartu nahradiť novým nosičom spĺňajúcim rovnakú funkciu. Užívateľ sa zaväzuje GRID kartu a nový nosič spĺňajúci rovnakú funkciu ako GRID karta (ďalej len „nosič“) po skončení tejto zmluvy účinne zničiť a počítačový program podľa bodu 7. odinštalovať z počítačov, na ktoré ho nainštaloval. Ak správca na základe žiadosti užívateľa poskytne užívateľovi počas trvania tejto zmluvy ďalšiu GRID kartu alebo ďalší nosič, práva a povinnosti týkajúce sa GRID karty alebo nosiča podľa tejto zmluvy sa vzťahujú aj na každú ďalšiu GRID kartu alebo nosič.
 9. Zmluvné strany sa dohodli, že užívateľ je oprávnený po dobu trvania licencie v súlade s touto zmluvou využívať Ústrednú databázu tlačív ako databázu v zmysle autorského zákona v rozsahu zodpovedajúcom počtu GRID kariet alebo iných nosičov, ktoré správca odovzdal užívateľovi.
 10. Správca sa zaväzuje zabezpečovať počas trvania práv užívateľa podľa tejto zmluvy ich nerušený výkon a v prípade potreby na základe žiadosti užívateľa zabezpečiť nápravu.

ČL. III
CENA ZA LICENCIU

 1. Užívateľ sa zaväzuje za využívanie licencie podľa tejto zmluvy zaplatiť správcovi odplatu (ďalej len „cena za licenciu“). Cenu za licenciu je stanovená za licenčné obdobie.
 2. Cena za licenciu je určená podľa cenníka zverejneného správcom na internetovej stránke www.etlaciva.sk. Užívateľ s touto cenou za licenciu súhlasí.
 3. Na základe údajov poskytnutých správcovi užívateľom správca vystaví a doručí užívateľovi faktúru na zaplatenie ceny za licenciu. Užívateľ sa zaväzuje zaplatiť správcovi fakturovanú sumu do 14 dní od doručenia faktúry vystavenej správcom. Užívateľ cenu za licenciu môže uhradiť aj v hotovosti na autorizovaných predajných miestach.
 4. Užívateľ je po zaplatení ceny za licenciu oprávnený využívať licenciu iba počas obdobia, za ktoré zaplatil. Pred uplynutím doby, za ktorú bola cena za licenciu zaplatená, správca upozorní užívateľa na skutočnosť, že končí predplatené obdobie užívania licencie a zašle užívateľovi faktúru vystavenú v zmysle vyplnenej objednávky užívateľa na ďalšie obdobie trvania licenčnej zmluvy. V prípade, že užívateľ včas nezaplatí vystavenú faktúru správcovi, správca zneprístupní využívanie licencie až do doby zaplatenia vystavenej faktúry užívateľom.
 5. Objednávka na licenciu je pre užívateľa prístupná na internetovej stránke www.etlaciva.sk. Objednávka a potvrdenie objednávky môžu byť vyhotovené a doručené aj elektronicky.
 6. Užívateľ sa zaväzuje všetky údaje požadované v objednávke vyplniť riadne.
 7. Úhrada ceny za licenciu sa nevzťahuje pri používaní DEMO verzie. Užívateľ používaním DEMO verzie neplatí správcovi cenu za licenciu. Používanie DEMO verzie je bezplatné. Dĺžku trvania DEMO verzie určí správca na www.etlaciva.sk.

ČL. IV
TRVANIE ZMLUVY

 1. Táto zmluva je uzavretá na dobu určitú (dĺžka platnosti licencie).

ČL. V
PORUŠENIE ZMLUVY

 1. Ak správca zistí, že cena za licenciu, ktorú užívateľ uviedol na objednávke, je nesprávna, a že užívateľ zaplatil cenu za licenciu v nižšej sume, správca je oprávnený požadovať od užívateľa doplatenie sumy predstavujúcej rozdiel medzi cenou za licenciu skutočne zaplatenou a cenou za licenciu, ktorú je užívateľ povinný správcovi zaplatiť.
 2. Ak užívateľ poruší svoju povinnosť podľa čl. II body 3., 4., 5., alebo podľa čl. III body 3., 6., správca môže užívateľovi dočasne odoprieť právo na využívanie licencie podľa tejto zmluvy alebo vykonať iné vhodné opatrenia, a to počas celej doby porušovania niektorej z týchto povinností. Užívateľ pritom nemá právo na vrátenie ceny za licenciu (alebo jej pomernej časti) za obdobie, počas ktorého správca urobil niektoré z opatrení podľa predchádzajúcej vety. Tým nie je dotknutý nárok správcu na náhradu škody, ktorá mu v dôsledku takého porušenia povinnosti vznikla.
 3. Ak užívateľ poruší túto zmluvu ktorýmkoľvek zo spôsobov uvedených v bode 2., správca je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť; odstúpením sa zmluva zrušuje ku dňu, kedy odstúpenie správcu od zmluvy dôjde užívateľovi. Užívateľ nemá právo na vrátenie zaplatenej ceny za licenciu (alebo jej pomernej časti).

ČL. VI
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami okrem ustanovenia čl. II body 1., 2., 3., 4., 5., 9. a 10., ktoré nadobúdajú účinnosť až splnením odkladacej podmienky, ktorou je zaplatenie ceny za licenciu správcovi riadne a včas. Ak užívateľ nezaplatí správcovi cenu za licenciu riadne a včas, účinky tejto zmluvy, ktoré už nastali, pominú (zaniknú) a účinky tejto zmluvy, ktoré zatiaľ nenastali, už nikdy nenastanú.
 2. Uzavretím tejto zmluvy sa zrušujú akékoľvek zmluvy uzavreté medzi správcom a užívateľom, ktorých predmetom je udelenie licencie.
 3. Zmena tejto zmluvy je možná len vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán.
 4. Táto zmluva je uzavretá vtedy, keď návrh na jej uzavretie, ktorý predkladá užívateľ, správca účinne prijal.
 5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli.