Majetok – účtovné a daňové odpisovanie

Termín a miesto konania

26. 4. 2017, sféra, a. s., Twin city A, Karadžičova 2, Bratislava

Lektor

Ing. Vladimír Ozimý - daňový poradca, odborník z praxe

Obsah seminára

 • Majetok obstaraný formou finančného prenájmu
  • Účtovné a daňové hľadisko odpisovania majetku obstaraného formou finančného prenájmu
  • Predčasné odkúpenie predmetu lízingu
  • Postúpenie lízingu a problémy v praxi
  • Odobratie predmetu lízingu z dôvodu nesplácania
  • Spätný lízing a DPH
  • Lízing z pohľadu DPH a právo na odpočítanie (porovnanie krádeže v prípade predmetu lízingu a nadobudnutého kúpou
 • Operatívny lízing, odkúpenie majetku po skončení nájmu
  • Prenájom hmotného majetku a uplatňovanie daňových odpisov, nájom ako daňový výdavok
  • Vplyv kúpnej ceny na odpisovanie majetku
  • Úprava základu dane pri odkúpení hmotného majetku za cenu nižšiu ako zostatková cena
  • Prenájom nehnuteľnosti a DPH (oslobodené plnenie verzus daňová povinnosť
 • Zaraďovanie majetku
  • Deň uvedenia do užívania ako deň zaradenia
  • Definícia vstupnej ceny na účely ocenenia majetku
 • Odpisovanie nehmotného majetku na účtovné a daňové účely
 • Odpisovanie hmotného majetku
  • Účtovné hľadisko
  • Daňového hľadisko (metódy odpisovania a ich zmena, výpočet, pomerný odpis, prerušenie odpisovania)
 • Zaraďovanie budov do odpisových skupín
 • Technické zhodnotenie
  • Definícia technického zhodnotenia na vlastnom majetku
  • Technické zhodnotenie na prenajatom hmotnom majetku (účtovné a daňové hľadisko) - technické zhodnotenie na budovách používaných na viacero účelov
  • Technické zhodnotenie na plne odpísanom majetku
  • Ukončenie nájmu a vplyv zostatkovej ceny u prenajímateľa a nájomcu
 • Odpisovanie inventúrnych prebytkov
 • Predaj, likvidácia a škoda hmotného majetku a daňovo uznaná zostatková cena pri predaji, likvidácii a škode
  • Pohľad dane z príjmov
  • Pohľad dane z pridanej hodnoty - Predaj pod cenu osobe, ktorá má osobitný vzťah k platiteľovi DPH; Predaj budovy - správne posúdenie oslobodenia od DPH, prenosu daňovej povinnosti a zmeny účelu podľa § 54 pri predaji nehnuteľnosti
 • Limitované odpisy pri luxusnom motorovom vozidle
 • Uplatňovanie paušalizácie a vplyv na uplatňovanie odpisov u daňovníka (fyzická osoba verzus právnická osoba)
 • Predaj (kúpa) a nájom (prenájom) nehnuteľnosti medzi závislými osobami (transferové oceňovanie)
  • Závislé osoby od 1.1.2017
  • Právo zníženia základu dane u závislej osoby

Harmonogram

08:30 - 09:00  registrácia, občerstvenie
09:00 - 11:00  prednáška
11:00 - 11:30  prestávka, občerstvenie
11:30 - 13:30  pokračovanie prednášky
13:30 - 14:30  teplý obed

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 55,67 eur 66,80 eur
Verejnosť 60 eur 72 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol: 26042017200
Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška

mailom: skcu@skcu.sk

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

18 + 14 =