Medzinárodné zdaňovanie podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12 júla 2016 – 2. časť

Obsah Rada Európskej únie prijala v roku 2016 Smernicu Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „smernica“). Zverejnená bola v Úradnom vestníku Európskej únie L 193 dňa 19. 7. 2016 a účinnosť nadobudla dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie. Slovenská republika, ako členský štát EÚ, transponovala všetky povinnosti vyplývajúce z uvedenej smernice do svojho práva, a to predovšetkým do zákona NR SR č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V prvej…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.