Novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva

Ako každoročne pripravilo Ministerstvo financií SR zmeny, ktoré ovplyvnia účtovanie podnikateľských účtovných jednotiek. Prinášame stručný prehľad noviniek, avšak v praxi je potrebné vychádzať z úplného znenia príslušných predpisov. Opatrenie č. MF/19930/2015-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie MF SR č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov (ďalej len “opatrenie”) bolo zverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/2015 a oznámenie uverejnené v Zbierky zákonov č. 416/2015 Z. z. Niektoré ustanovenia platia ešte pre rok 2015 (tzn. nadobudli účinnosť od…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.