Nový zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisoch

V roku 2014 schválil Európsky parlament Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ktorou sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (ďalej len „smernica“) a zároveň aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o osobitných požiadavkách týkajúcich sa štatutárneho auditu subjektov verejného záujmu a zrušení rozhodnutia Komisie 2005/909/ES (ďalej len „nariadenie“). Z uvedených dokumentov vyplýva Slovenskej republike povinnosť implementovať v nich obsiahnuté požiadavky do 17. júna 2016. Smernica výrazným rozsahom zasahuje do znenia platného zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch,…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.