Obchodovanie cez internet z pohľadu DPH a dane z príjmov

Termín a miesto konania

4. 4. 2017, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

25. 4. 2017, Hotel Dixon, Švermova 32, Banská Bystrica

27. 4. 2017, TATRA HOTEL, Karpatská 3273/7, Poprad

Lektor

Ing. Vladimír Ozimý

Obsah seminára

 • Vymedzenie prevádzkarne na účely dane z príjmov a daň  z pridanej hodnoty
  • Definícia podľa nariadenia (rozsudky ESD) – DPH
  • Vymedzenie na účely dane z príjmov – zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Zdroj príjmov v SR a väzba na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia. Základné princípy dane z príjmov vo väzbe na rezidenciu a zdroj príjmu.
 • Predaj tovaru cez internet (eshopy)
  •  Miesto dodania tovaru a zdanenie na účely DPH
   • Premiestnenie tovaru do skladu v inom členskom štáte EU, predaj zo skladu
   • Uvádzanie dodania tovaru vo výkazoch – daňové priznanie, kontrolný výkaz a súhrnný výkaz
   • Vznik daňovej povinnosti pri dodaní tovaru
  • Zdanenie príjmov na účely dane z príjmov
  • Obchodovanie v režime ako napr. Amazon
 • Predaj softvérov, obrázkov, hudby cez internet (elektronicky dodávané služby)
  • Miesto dodania takýchto služieb na účely DPH 
   • Registračné povinnosti voči štátom EÚ alebo uplatnenie systému MOSS v tomto režime na účely DPH
   • Uvádzanie dodaní do výkazov – daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
  • Licenčné poplatky na účely dane z príjmov a zrážková daň na základe zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia
  • Započítanie (vyňatie) takýchto príjmov v daňovom priznaní (FO, PO) – väzba na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia
 • Nákup tovaru cez internet
  • Nákup od zahraničnej osoby s miestom dodania v tuzemsku (vymedzenie zahraničnej osoby, čo preverovať, prenos daňovej povinnosti na účely DPH)
   •  Uvádzanie dodaní do výkazov – daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
  • Nákup od zahraničnej osoby s miestom dodania v zahraničí (vymedzenie zahraničnej osoby, čo preverovať, prenos daňovej povinnosti na účely DPH)
  • Nákup tovaru z tretích štátov a dovoz tovaru
  • Úhrada faktúr a zrážková daň z pohľadu dane z príjmov
 • Nákup softvérov, hudby, obrázkov, aplikácií cez internet
  • Prenesenie daňovej povinnosti na príjemcu
   • Uvádzanie dodaní do výkazov – daňové priznanie, kontrolný výkaz, súhrnný výkaz
   • Nesprávna fakturácia a uvedenie dane na faktúre dodávateľom, vplyv na daňové povinnosti
  • Zrážková daň pri úhrade do zahraničia (väzba na zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia)
  • Nezrazenie dane z príjmov a vplyv na daňovníka, ktorý uskutočnil úhradu
 • Sankcie z pohľadu zákona o správe daní a poplatkov

Harmonogram

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia

9.00 – 11.00 prednáška

11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka

12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 55 eur 66 eur
Verejnosť 70 eur 84 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

04042017 (Bratislava)
25042017 (Banská Bystrica)
27042017 (Poprad)

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie                    

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška

mailom: skcu@skcu.sk                 

telefonicky: 0903 478 592, Ing. Tatjana Karešová


Okomentujte článok

20 + 18 =