Archívy Odborné články - ÚČTOkomplet

Odborné články

15
Jún

Čo priniesla novelizácia postupov účtovania pre podnikateľov?

Opatrením Ministerstva financií SR zo 6. decembra 2017 č. MF/14776/2017-74 bolo novelizované opatrenie č. 23054/2002-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení neskorších predpisov. Novela je účinná od 1.1.2018 a nadväzuje najmä na nové ustanovenia Obchodného zákonníka a Zákona o účtovníctve…

6
Jún

Platenie daňovej licencie naposledy za zdaňovacie obdobie 2017 a jej započítanie aj v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach s vykázanou daňou

1. História zavedenia povinnosť  platiť  daňovú licenciu Prvýkrát  povinnosť  platiť minimálnu daň/daňovú licenciu  vznikla  daňovníkovi, ktorý je právnickou osobou vrátane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou za  zdaňovacie obdobie roku 2014. Postup platenia daňovej licencie a podmienky pre jej platenie, ako aj možnosť zápočtu s daňou v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach,  ďalej aj…

18
Máj

Stručne k daňovým priznaniam k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2017

Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov daňové priznanie je povinný podať každý, komu táto povinnosť vyplýva z osobitných predpisov, alebo ten, koho na to správca dane vyzve. Osobitným predpisom upravujúcim okruh daňovníkov, ktorí sú povinní podať priznanie…

10
Máj

Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty, kontrolný výkaz k dani z pridanej hodnoty a súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty- zmeny s účinnosťou od 1. januára 2018

Národná rada Slovenskej republiky dňa 07. decembra 2017 schválila zákon 334/2017 Z. z., ktorým sa novelizuje, teda mení a dopĺňa, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“) s účinnosťou od 01. januára 2018. Nadväzne na novelu zákona o DPH Ministerstvo financií Slovenskej republiky…

7
Feb

Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľa (3. časť)

V nasledujúcej časti článku pokračujeme problematikou zákazkovej výroby z pohľadu IFRS vrátane ilustrácie na príklade. Technika vykazovania a účtovné zápisy z pohľadu IFRS Pred praktickou aplikáciou medzinárodných účtovných štandardov sme v teoretickej hladine venovali pozornosť ešte poslednému kroku v rámci vykazovania výnosov podľa IFRS 15, zameranému na vykazovanie výnosov pri splnení zmluvnej…