Archívy Odborné články - ÚČTOkomplet

Odborné články

7
Feb

Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľa (3. časť)

V nasledujúcej časti článku pokračujeme problematikou zákazkovej výroby z pohľadu IFRS vrátane ilustrácie na príklade. Technika vykazovania a účtovné zápisy z pohľadu IFRS Pred praktickou aplikáciou medzinárodných účtovných štandardov sme v teoretickej hladine venovali pozornosť ešte poslednému kroku v rámci vykazovania výnosov podľa IFRS 15, zameranému na vykazovanie výnosov pri splnení zmluvnej…

7
Feb

Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľa (2. časť)

V nasledujúcej časti si bližšie ozrejmíme viaceré aspekty vykazovania výnosov zo zákazkovej výroby podľa opatrenia MF SR o postupoch účtovania. Tak, ako sme už uviedli, v zmysle slovenskej právnej úpravy sú povolené dve metódy na vykazovanie výnosov zo zákazkovej výroby, metóda stupňa dokončenia a metóda nulového zisku. Základom aplikácie jednej, či…

6
Feb

Povinné sociálne poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby

Samostatne zárobkovo činná osoba na účely sociálneho poistenia je podľa § 5 zákona  č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku a v kalendárnom roku rozhodujúcom pre vznik alebo na trvanie povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby dosahovala príjmy uvedené…

6
Feb

Oprava chýb minulých účtovných období a jej vplyv na základ dane v podvojnom účtovníctve v roku 2017

Význam vedenia účtovníctva Rozsah, spôsob  a preukázateľnosť vedenia účtovníctva upravuje  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „ZoÚčt“.) pre všetky  účtovné jednotky (ďalej len  „ÚJ“), t.j. aj pre ÚJ účtujúce v sústave podvojného účtovníctva podľa Postupov účtovania č.  23054/2002-921 v  znení zmien a doplnkov (ďalej len…

2
Feb

Záväzky (najmä) z účtovného a daňového aspektu

V tomto príspevku svoju pozornosť zameriame najmä na aktuálne otázky týkajúce sa účtovného a daňového aspektu záväzkov. 1. Úvod Záväzky upravuje viacero právnych noriem, najmä Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zaoberá sa nimi ďalej napr. zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a…