Archívy Odborné články - ÚČTOkomplet

Odborné články

14
Jan

Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) môže daňovník, ktorý je fyzickou osobou, uplatňovať: preukázateľné daňové výdavky, pričom: účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, účtuje v sústave…

14
Jan

Cezhraničné dodávky medzi daňovými subjektami zo SR a daňovými subjektami zo štátov EÚ

Služby a tovary dodané do iného členského štátu  daňovému subjektu z iného členského štátu Ak platiteľ dodá služby (služby podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH), pre zdaniteľné osoby z iných členských štátov, ktoré majú pridelené IČ DPH a usadenie v inom členskom štáte, je miesto dodania členský…

19
Dec

Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov v roku 2019

Ustanovenie o predaji spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v zákone o spotrebnej dani z alkoholických nápojov č. 530/2011 Z. z. rozlišuje osobu oprávnenú na distribúciu, ktorá môže predávať spotrebiteľské balenie ďalšej osobe oprávnenej na distribúciu, osobe, ktorá má povolenie na predaj, ako aj konečnému spotrebiteľovi a osobu, ktorá je držiteľom povolenia…

19
Dec

Virtuálna mena v účtovníctve podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva [1] (1. časť)

[1] Príspevok bol spracovaný ako jeden z výstupov riešenia projektu APVV č. APVV-16-0602 „Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR – od nákladov k hodnote“. Dňa 1. októbra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol v Čl. III novelizovaný…

12
Dec

K príjmom fyzických osôb, ktoré sa nezdaňujú

Obsahom tohto príspevku je problematika príjmov občanov, ktoré nepodliehajú zdaneniu daňou z príjmov fyzickej osoby v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZDP“). Úvod Daň z príjmov fyzickej osoby má univerzálny charakter – zdaneniu podlieha každý príjem konkrétneho…