Archívy Odborné články - ÚČTOkomplet

Odborné články

11
Okt

Zásoby u daňovníka s jednoduchým účtovníctvom

       Témou tohto príspevku sú zásoby fyzickej osoby najmä z pohľadu jednoduchého účtovníctva a zákona č.  595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“).  1. K právnej úprave Podľa § 37 ods. 1 Obchodného zákonníka (ďalej aj „OZ“) účtujú podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri,…

11
Okt

K sprísnenému nazeraniu do spisu daňového subjektu u správcu dane

ÚVOD do problematiky nazerania do spisov  Inštitút  nazeranie do daňového spisu, ktorý  patrí   daňovému  subjektu je  prejavom  práva na informácie  zaručeného Ústavou SR ako aj  zákonom  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p.  každému  daňového subjektu. Toto právo vychádza aj  z toho,…

11
Okt

Ďalšie povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Je tiež povinný vyhotovovať faktúry, uchovávať ich, dodržiavať zdaňovacie obdobie, podávať daňové priznania a platiť…

11
Okt

Povinnosti osôb povinných platiť daň podľa zákona o dani z pridanej hodnoty

Platiteľ je povinný viesť podrobné záznamy podľa jednotlivých zdaňovacích období o dodaných tovaroch a službách a o prijatých tovaroch a službách podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. Pričom pri všetkých záznamoch aj podrobných aj osobitných  sa uchovávajú do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať…

11
Okt

Novinky v používaní pokladnice e-kasa klient

V nadväznosti na uverejnený článok v minulom čísle časopisu UAD a posledné dianie v tejto oblasti je potrebné doplniť niektoré nové aktuality. Od 1. júla 2019 sa k systému e-kasa museli evidovaním tržieb pripojiť všetci podnikatelia, ktorí dovtedy evidujú tržbu prostredníctvom elektronických registračných pokladníc. Aby si väčšina podnikateľov splnenie povinnosti požiadať…