Archívy Odborné články - Stránka 2 z 26 - ÚČTOkomplet

Odborné články

11
Okt

Aktuality v evidovaní tržieb v podnikateľskom prostredí

K najaktuálnejším témam v podnikateľskom prostredí v súčasnosti je povinnosť prejsť z elektronických registračných pokladníc na on-line pokladnice, tzv. e-kasu u všetkých podnikateľských subjektov, ktoré svoje prijaté tržby v hotovosti (alebo prostredníctvom platobných terminálov platby kartou) za predaný tovar alebo poskytnutú službu budú musieť evidovať prostredníctvom e-kasy od 1. júla 2019. Napriek…

15
Mar

Účtovanie inventarizačných rozdielov na zabezpečenie relevantných informácií poskytovaných účtovnou závierkou účtovnej jednotky

Účtovná závierka účtovnej jednotky patrí k jednému z najdôležitejších prostriedkov, prostredníctvom ktorého účtovná jednotka komunikuje svoju finančnú situáciu smerom ku všetkým používateľom, ktorí môžu mať záujem o komplexné alebo čiastočné informácie o finančnej situácii účtovnej jednotky. Ich záujem o príslušne informácie vychádza vždy z ich potreby prijať nejaké rozhodnutie v konkrétnej situácii. Aby…

13
Mar

Informácia k novelám daňového poriadku schválených v roku 2018 s účinnosťou od 1.9.2018 a od 1.1.2019

Východiská noviel daňového poriadku v roku 2018 V priebehu roka 2018  boli  schválené  tri novely  zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ daňový poriadok“) aj s pripomienkami počas  schvaľovacieho procesu v NR SR. Je…

13
Mar

Informácia k zákonu proti byrokracii, ktorým sa zrušujú povinností daňových subjektov o predkladaní výpisov z vybraných registrov

Východiská zákona proti byrokracii a jeho vplyv na zrušenie povinností daňových subjektov a následná legislatívna úprava osobitných právnych predpisov V prvom polroku roku 2018 bol v NR SR schválený návrh zákona proti byrokracii, ktorým dochádza k dlho očakávanému zrušeniu povinností fyzických a právnických osôb predkladať orgánom verejnej moci výpisy z dokumentov ako je…

7
Mar

Lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za ZO 2018

Všeobecne k  lehotám na podanie daňových priznaní  Podanie daňových priznaní  ako jednej z dôležitých povinností daňového subjektu alebo osoby, ktorej vznikla povinnosť  daňové priznanie podať, aj keď nie je podnikateľom, upravujú hmotno právne predpisy, napr.  zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ ZDP) ,…