Archívy Odborné články - Stránka 2 z 23 - ÚČTOkomplet

Odborné články

20
Nov

K tohtoročným novelám zákona o dani z príjmov

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na zákony schválené NR SR v tomto roku, ktoré sa týkajú (o. i.) aktívnej politiky trhu práce, sociálnej sféry, investičnej a inej pomoci, ale aj účtovníctva a daní. Hneď v úvode si uveďme, že Národná rada SR prijala v tomto roku už tri novely zákona č. 595/2003…

20
Nov

Oslobodenie od dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018

Medzi oslobodenia podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. patria poštové služby, zdravotná starostlivosť, služby sociálnej pomoci, výchovné služby a vzdelávacie služby, služby dodávané členom, služby súvisiace so športom alebo telesnou výchovou, kultúrne služby, ako aj zhromažďovanie finančných prostriedkov, taktiež služby verejnoprávnej televízie…

15
Okt

Osobitná úprava uplatňovania dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. ak ustanovenia týkajúce sa osobitnej úpravy uplatňovania dane nestanovujú inak, na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej meny na eurá, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane, obsah faktúry, zdaňovacie…

15
Okt

Medzinárodné zdaňovanie podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12 júla 2016

Východiská pre [1] Rada Európskej únie prijala v roku 2016 Smernicu Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „smernica“). Zverejnená bola v Úradnom vestníku Európskej únie L 193 dňa 19….

15
Okt

Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok

Od 1. apríla 2018 bol novelizovaný zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov č. 98/2004 Z. z. a to konkrétne ustanovenie týkajúce sa distribútora, predajcu a spotrebiteľa pohonných látok. Predmetné osobitné ustanovenie stanovuje ich práva a povinnosti. Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v…