Archívy Odborné články - Stránka 2 z 24 - ÚČTOkomplet

Odborné články

20
Nov

Nové lehoty na uchovávanie účtovnej dokumentácie a sprísnené sankcie za porušenie zákona o účtovníctve od roku 2018

Všeobecne k uchovávaniu účtovnej dokumentácie Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu; a rovnako je povinná  zabezpečiť ochranu aj  použitých technických  prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia   pred neoprávnenými zásahmi, do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením, a to po dobu, ktorú …

20
Nov

Medzinárodné zdaňovanie podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12 júla 2016 – 2. časť

Obsah Rada Európskej únie prijala v roku 2016 Smernicu Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „smernica“). Zverejnená bola v Úradnom vestníku Európskej únie L 193 dňa 19. 7. 2016…

20
Nov

Medzinárodné zdaňovanie podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12 júla 2016 – 3. časť

Implementácia zásadných požiadaviek Rada Európskej únie prijala v roku 2016 Smernicu Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „smernica“). Zverejnená bola v Úradnom vestníku Európskej únie L 193 dňa 19….

20
Nov

Rozšírenie nových zoznamov daňových subjektov na zverejňovanie v roku 2018 a 2019

Všeobecná informácia k zverejňovaniu zoznamov  daňových subjektov, ktorá nie je daňovým tajomstvom Inštitút  zverejňovania zoznamov daňových subjektov, daňových  dlžníkov  alebo platiteľov dane spočíva  v poskytovaní  určitých vybraných informácií o daňových subjektoch, daňových  dlžníkoch  alebo platiteľov dane (ďalej len „daňový subjekt“)  pre  čo najširšiu verejnosť. Ide o zverejnenie  informácií získaných   pri…

20
Nov

K tohtoročným novelám zákona o dani z príjmov

V tomto príspevku svoju pozornosť sústredíme na zákony schválené NR SR v tomto roku, ktoré sa týkajú (o. i.) aktívnej politiky trhu práce, sociálnej sféry, investičnej a inej pomoci, ale aj účtovníctva a daní. Hneď v úvode si uveďme, že Národná rada SR prijala v tomto roku už tri novely zákona č. 595/2003…