Archívy Odborné články - Stránka 23 z 24 - ÚČTOkomplet

Odborné články

26
Nov

Mini one stop shop (MOSS)

Za najrozsiahlejšiu zmenu v zákone č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov môžeme označiť zavedenie nových pravidiel pre určenie miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronicky dodávaných služieb pre nezdaniteľné osoby (občanom). Miestom dodania týchto služieb je vždy miesto –…

24
Nov

Daň z pridanej hodnoty – zmeny od 1. januára 2015

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 8. júla 2014 zákon č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Časť tohto zákona nadobudla účinnosť 1. 10. 2014, časť nadobudla 1. 1.2015 a časť nadobudne…

22
Nov

Zákon o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

V oblasti právnej úpravy zdaňovania príjmov v podmienkach Slovenskej republiky nastali k 1. januáru 2015 viaceré zmeny. K tomuto dňu nadobudli účinnosť zákon č. 183/2014 Z. z. a zákon č. 333/2014 Z. z., ktorými bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom bol schválený aj zákon č. 180/2014 Z. z.,…

20
Nov

Daň z motorových vozidiel – zmeny od 1. Januára 2015

K 1. januáru 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel). Ide o nový zákon, ktorý od roku 2015 bude upravovať pravidlá zdaňovania pre daňovníkov dane z motorových vozidiel. V podstate ide o významnú zmenu v sústave daní Slovenskej republiky,…

18
Nov

Dočasné pridelenie zamestnanca

Novelizovaný Zákonník práce vstúpi do platnosti od 1. marca 2015 a prináša zmeny, ktoré sa dotknú najmä ustanovení o dočasnom pridelení zamestnanca (tzv. personálny lízing). Dočasným pridelením zamestnanca sa rozumie výkon práce zamestnanca, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu,…