Archívy Odborné články - Stránka 23 z 25 - ÚČTOkomplet

Odborné články

12
Dec

Nový zákon o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisoch

V roku 2014 schválil Európsky parlament Smernicu Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/56/EÚ, ktorou sa mení Smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/43/ES o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok (ďalej len „smernica“) a zároveň aj Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 537/2014 o…

10
Dec

IFRS 15 – Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi

Cieľom tohto príspevku je priblížiť čitateľom obsah nového štandardu IFRS Výnosy zo zmlúv so zákazníkmi, ktorý bol publikovaný v máji 2014. Pôvodne mal byť tento štandard účinný od 1. januára 2017; v júli 2015 však došlo k odloženiu jeho účinnosti o jeden rok, t.j. od 1. 1….

8
Dec

Výmaz platiteľa dane zo zverejneného zoznamu rizikových platiteľov DPH

K výmazu platiteľa dane zo zverejneného zoznamu rizikových platiteľov DPH v prípade existencie daňového nedoplatku na inej dani u tohto platiteľa Otázka Je možné vymazať zo zoznamu rizikových platiteľov dane zverejneného na web. stránke finančného riaditeľstva aj platiteľa dane, ktorý splnil povinnosti, pre ktoré bol do zoznamu…

6
Dec

Transferové oceňovanie

Transferovým oceňovaním chápeme oceňovanie kontrolovaných transakcií medzi závislými osobami za podmienok dodržania princípu nezávislého vzťahu. Do 31. decembra 2014 sa problematika transferového oceňovania týkala len zahraničných závislých osôb. Od 1. januára 2015 sa rozšírila oblasť úpravy transferových cien aj na tuzemské závislé osoby. Závislá osoba je definovaná…

4
Dec

Problematika daňovej licencie, resp. minimálnej dane v otázkach a odpovediach

I. Všeobecná informáciu k povinnosti platiť minimálnu daň – daňovú licenciu Povinnosť platenia (aspoň) minimálnej dane z príjmov nie je úplne nová; ministerstvo financií sa so zavedením povinnosť platiť minimálnu daň, ktorú by platil podnikateľ, ktorý je právnickou osobou, zaoberalo už od roku 2005. V tom čase…