Archívy Odborné články - Stránka 26 z 26 - ÚČTOkomplet

Odborné články

24
Nov

Daň z pridanej hodnoty – zmeny od 1. januára 2015

Národná rada Slovenskej republiky schválila dňa 8. júla 2014 zákon č. 218/2014 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Časť tohto zákona nadobudla účinnosť 1. 10. 2014, časť nadobudla 1. 1.2015 a časť nadobudne…

22
Nov

Zákon o dani z príjmov – zmeny od 1. januára 2015

V oblasti právnej úpravy zdaňovania príjmov v podmienkach Slovenskej republiky nastali k 1. januáru 2015 viaceré zmeny. K tomuto dňu nadobudli účinnosť zákon č. 183/2014 Z. z. a zákon č. 333/2014 Z. z., ktorými bol novelizovaný zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, pričom bol schválený aj zákon č. 180/2014 Z. z.,…

20
Nov

Daň z motorových vozidiel – zmeny od 1. Januára 2015

K 1. januáru 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel). Ide o nový zákon, ktorý od roku 2015 bude upravovať pravidlá zdaňovania pre daňovníkov dane z motorových vozidiel. V podstate ide o významnú zmenu v sústave daní Slovenskej republiky,…

18
Nov

Dočasné pridelenie zamestnanca

Novelizovaný Zákonník práce vstúpi do platnosti od 1. marca 2015 a prináša zmeny, ktoré sa dotknú najmä ustanovení o dočasnom pridelení zamestnanca (tzv. personálny lízing). Dočasným pridelením zamestnanca sa rozumie výkon práce zamestnanca, prostredníctvom ktorého zamestnávateľ alebo agentúra dočasného zamestnávania vykonáva činnosť pre právnickú alebo fyzickú osobu,…

16
Nov

Rezolučné konanie z pohľadu zákona o dani z príjmov od 1. januára 2015

Národná rada Slovenskej republike dňa 26.11.2014 schválila nový zákon č. 371/2014 Z. z. o riešení krízových situácií na finančnom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu“). Tento zákon mení a dopĺňa aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej…