Archívy Odborné články - Stránka 3 z 26 - ÚČTOkomplet

Odborné články

7
Mar

Základ a sadzba dane z pridanej hodnoty v roku 2019

Od 1. januára 2019 boli úpravy v zákone o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z.z. čo sa týkalo aj určovania základu a sadzby dane. Základom dane pri dodaní tovaru alebo služby je všetko, čo tvorí protihodnotu, ktorú dodávateľ prijal alebo má prijať od príjemcu plnenia alebo inej osoby za dodanie…

7
Mar

Sadzba dane z tabakových výrobkov a prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. februára 2019

Sadzba dane z tabakových výrobkov s výnimkou cigariet je stanovená ako špecifická sadzba, ktorá predstavuje priame zdanenie na jeden kilogram. Konkrétne na cigary a cigarky, ako aj na tabak je sadzba dane určená na jeden kilogram tabaku. Platnosť sadzby dane pri cigaretách a tabaku má prechodné obdobie a to…

7
Mar

Inventarizácia a jej súčasť inventúra ako východisko správneho vykazovania finančných informácií

Kontrolný systém účtovnej jednotky predstavuje súhrn postupov, nástrojov a kontrolných mechanizmov, ktoré zaviedlo vedenie účtovnej jednotky, aby zabezpečilo riadny a účinný chod podnikania, ochranu aktív, predchádzanie a odhaľovanie podvodov a nesprávností, presnosť a kompletnosť účtovných údajov a včasnú prípravu spoľahlivých informácií. Je to súbor postupov, nástrojov a kontrolných…

4
Mar

Podania a ich spoplatnenie správcom dane za vybavenie v roku 2018

Všeobecná charakteristika podaní pri správe daní Inštitút podania v súvislosti so správou daní upravuje zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“). Daňový poriadok neupravuje osobitne definíciu „podania“. Inštitút podania…

14
Jan

Postup pri zmene spôsobu uplatňovania výdavkov

Pri zisťovaní základu dane z príjmov z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu podľa § 6 ods. 1 až 4 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) môže daňovník, ktorý je fyzickou osobou, uplatňovať: preukázateľné daňové výdavky, pričom: účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, účtuje v sústave…