Archívy Odborné články - Stránka 3 z 25 - ÚČTOkomplet

Odborné články

19
Dec

Predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu pri spotrebnej dani z alkoholických nápojov v roku 2019

Ustanovenie o predaji spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu v zákone o spotrebnej dani z alkoholických nápojov č. 530/2011 Z. z. rozlišuje osobu oprávnenú na distribúciu, ktorá môže predávať spotrebiteľské balenie ďalšej osobe oprávnenej na distribúciu, osobe, ktorá má povolenie na predaj, ako aj konečnému spotrebiteľovi a osobu, ktorá je držiteľom povolenia…

19
Dec

Virtuálna mena v účtovníctve podnikateľa účtujúceho v sústave podvojného účtovníctva [1] (1. časť)

[1] Príspevok bol spracovaný ako jeden z výstupov riešenia projektu APVV č. APVV-16-0602 „Zvyšovanie relevantnosti účtovných informácií v SR – od nákladov k hodnote“. Dňa 1. októbra 2018 nadobudol účinnosť zákon č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým bol v Čl. III novelizovaný…

12
Dec

K príjmom fyzických osôb, ktoré sa nezdaňujú

Obsahom tohto príspevku je problematika príjmov občanov, ktoré nepodliehajú zdaneniu daňou z príjmov fyzickej osoby v súlade s ustanoveniami zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „ZDP“). Úvod Daň z príjmov fyzickej osoby má univerzálny charakter – zdaneniu podlieha každý príjem konkrétneho…

20
Nov

Nové lehoty na uchovávanie účtovnej dokumentácie a sprísnené sankcie za porušenie zákona o účtovníctve od roku 2018

Všeobecne k uchovávaniu účtovnej dokumentácie Účtovná jednotka je povinná zabezpečiť ochranu účtovnej dokumentácie proti strate, odcudzeniu, zničeniu alebo poškodeniu; a rovnako je povinná  zabezpečiť ochranu aj  použitých technických  prostriedkov, nosičov informácií a programového vybavenia   pred neoprávnenými zásahmi, do nich, neoprávneným prístupom k nim, stratou alebo odcudzením, a to po dobu, ktorú …

20
Nov

Medzinárodné zdaňovanie podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12 júla 2016 – 2. časť

Obsah Rada Európskej únie prijala v roku 2016 Smernicu Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „smernica“). Zverejnená bola v Úradnom vestníku Európskej únie L 193 dňa 19. 7. 2016…