Archívy Odborné články - Stránka 3 z 23 - ÚČTOkomplet

Odborné články

28
Sep

Zdaňovanie digitálnych platforiem

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), v zmysle ktorej sa rozširuje okruh subjektov povinných zriadiť si na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň. V novelizovanom znení je explicitne uvedené, že stálou prevádzkarňou sa rozumie…

24
Júl

Nová definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

V Národnej rade Slovenskej republiky bola dňa 7. decembra 2017 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“), ktorej prevažná časť ustanovení nadobudla účinnosť od 1. januára 2018. Predmetom novely zákona o dani z príjmov boli viaceré dôležité zmeny týkajúce…

20
Júl

Registračná povinnosť ako platca DPH v roku 2018

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. sú možnosti registrácie za platcu dane povinná, dobrovoľná, skupinová ako aj registrácia zákonná. Zdaniteľná osoba so sídlom, miestom podnikania alebo prevádzkarňou v tuzemsku, a ak nemá takéto miesto, ale má bydlisko alebo sa v tuzemsku obvykle zdržiava, a…

19
Júl

Osobitná úprava uplatňovania dane pre cestovné kancelárie a cestovné agentúry – zmeny s účinnosťou od 1. januára 2018

Národná rada SR dňa 07. decembra 2017 schválila zákon č. 334/2017 Z. z. (novela zákona o DPH), ktorým sa novelizuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“). Novela zákona o DPH je orientovaná na oblasti, v ktorých aplikačná prax ukazovala potrebu upraviť existujúce…

28
Jún

K zmenám pri zdaňovaní príjmov od 1. 1. 2018

V roku 2017 boli schválené 4 novely zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“): zákon č. 264/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení p. – novela ZDP tvorí čl. VIII – s účinnosťou…