Archívy Odborné články - Stránka 3 z 20 - ÚČTOkomplet

Odborné články

6
Feb

Oprava chýb minulých účtovných období a jej vplyv na základ dane v podvojnom účtovníctve v roku 2017

Význam vedenia účtovníctva Rozsah, spôsob  a preukázateľnosť vedenia účtovníctva upravuje  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „ZoÚčt“.) pre všetky  účtovné jednotky (ďalej len  „ÚJ“), t.j. aj pre ÚJ účtujúce v sústave podvojného účtovníctva podľa Postupov účtovania č.  23054/2002-921 v  znení zmien a doplnkov (ďalej len…

2
Feb

Záväzky (najmä) z účtovného a daňového aspektu

V tomto príspevku svoju pozornosť zameriame najmä na aktuálne otázky týkajúce sa účtovného a daňového aspektu záväzkov. 1. Úvod Záväzky upravuje viacero právnych noriem, najmä Občiansky zákonník, Obchodný zákonník, zaoberá sa nimi ďalej napr. zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a…

15
Jan

Oznamovacie povinnosti daňovníka k dani z motorových vozidiel podľa zákona o dani z motorových vozidiel

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o dani z motorových vozidiel“) nadobudol účinnosť od 1.1. 2015.

20
Dec

Daňová povinnosť v súvislosti s predajom a prenájmom nehnuteľnosti nadobudnutej dedením v roku 2017

Všeobecné informácie v súvislosti s predajom nehnuteľností Problematiku zdanenia príjmu v súvislosti s predajom a rovnako aj príjmu z prenájmu nehnuteľnosti nadobudnutej dedením upravujú príslušné ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z.n.p. (ďalej len „ZDP“), a to § 3 ods. 2 písm….

18
Okt

Neisté daňové postupy v prípade dane z príjmu podľa IFRIC 23

Začiatkom júna pripravil IFRS IC (a IASB vydala) v poradí už dvadsiatu tretiu interpretáciu IFRIC, tentokrát zameranú na postupy uplatňované v prípade dane z príjmu. Táto otázka je zaujímavá aj pre slovenské podniky, pretože výrazná časť účtovných jednotiek, ktoré pri zostavení účtovnej závierky postupujú podľa IFRS, uvádza v svojich poznámkach…