Archívy Odborné články - Stránka 3 z 19 - ÚČTOkomplet

Odborné články

18
Okt

Právne, účtovné a daňové aspekty zákazkovej výroby u zhotoviteľa (1. časť)

Zákazkovú výrobu možno vo všeobecnosti charakterizovať ako zhotovenie konkrétneho diela na základe požiadaviek objednávateľa. Teória manažmentu výroby označuje takýto typ výroby ako kusovú výrobu s náročnou konštrukčnou a technologickou prípravou, ktorá sa vyznačuje neopakovateľnosťou jednotlivých druhov výrobkov a procesov.

22
Sep

Povinnosti zamestnávateľa z aspektu dane z príjmov zo závislej činnosti

Stať sa zamestnávateľom, to so sebou prináša aj veľkú zodpovednosť a veľa povinností, a to tiež v súvislosti so zdaňovaním príjmov zamestnancov zo závislej činnosti podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej aj „ZDP“). Podľa § 2 písm. aa)…

22
Sep

Povinné sociálne poistenie zamestnanca

Sociálne poistenie je typom zákonného poistenia, ktoré vzniká na základe zákonom určených podmienok. Rozsah sociálneho poistenia upravuje zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Sociálne poistenie sa skladá z viacerých samostatných poistení, ktorými sú: nemocenské poistenie ako poistenie pre prípad straty alebo zníženia príjmu zo zárobkovej…

14
Jún

Cestovné náhrady zamestnancov (1. časť)

Podnikateľské i nepodnikateľské subjekty v súvislosti s plnením svojich úloh často vysielajú svojich zamestnancov za pracovné cesty v tuzemsku i do zahraničia. Zamestnávateľom i zamestnancom pritom vznikajú výdavky predovšetkým na dopravu, stravovanie, ubytovanie a iné výdavky spojené s pracovnou cestou. Pre vysielanie zamestnancov na pracovné cesty, uhrádzanie a zúčtovanie  výdavkov spojených s pracovnou cestou platia zákonmi stanovené…

14
Jún

K vyberaniu dane zrážkou

1. Úvod Obsahom tohto príspevku je problematika dane vyberanej zrážkou. Je to veľmi aktuálna téma, keďže aj k 1. 1. 2017 došlo pri tomto spôsobe zdaňovania k viacerým významným zmenám. Inštitút vyberania dane zrážkou sa dlhé roky využíva na celom svete; aj na Slovensku ho považujeme za…