Oprava chýb minulých účtovných období a jej vplyv na základ dane v podvojnom účtovníctve v roku 2017

Význam vedenia účtovníctva Rozsah, spôsob  a preukázateľnosť vedenia účtovníctva upravuje  zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p. (ďalej len „ZoÚčt“.) pre všetky  účtovné jednotky (ďalej len  „ÚJ“), t.j. aj pre ÚJ účtujúce v sústave podvojného účtovníctva podľa Postupov účtovania č.  23054/2002-921 v  znení zmien a doplnkov (ďalej len „Postupy účtovania“). ÚJ má povinnosť  viesť účtovníctvo  (§ 8  ods. 1 ) správne, úplne zrozumiteľne,  preukázateľne a spôsobom, ktorý zaručuje  trvalosť účtovných záznamov.  Povinnosť  vedenia účtovníctva  upravujú aj ust.  §  36-37 Obchodného zákonníka a to v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, ktorým je zákon o účtovníctve. Povinnosť viesť účtovníctvo…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.