K sprísnenému nazeraniu do spisu daňového subjektu u správcu dane

ÚVOD do problematiky nazerania do spisov  Inštitút  nazeranie do daňového spisu, ktorý  patrí   daňovému  subjektu je  prejavom  práva na informácie  zaručeného Ústavou SR ako aj  zákonom  č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám  a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v z.n.p.  každému  daňového subjektu. Toto právo vychádza aj  z toho, že ak  má  daňový subjekt plniť svoje záväzky, má právo sa  presvedčiť,  či  neboli porušené jeho Ústavou zaručené práva, a aby mohol prípadne sa aj  brániť  proti porušeniu týchto práv a tieto práva si aj  následne uplatniť. Pri správe daní je toto jeho  právo  byť informovaný o obsahu  spisového materiálu u príslušného…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.