Archívy Účtová osnova podnikatelia - ÚČTOkomplet

Účtová osnova podnikatelia

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

012 – Aktivované náklady na vývoj

013 – Softvér

014 – Oceniteľné práva

015 – Goodwill

019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný

021 – Stavby

022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

025 – Pestovateľské celky trvalých porastov

026 – Základné stádo a ťažné zvieratá

029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný

031 – Pozemky

032 – Umelecké diela a zbierky

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku

042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku

043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok

052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok

053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou

063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely

065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

067 – Ostatné pôžičky

069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj

073 – Oprávky k softvéru

074 – Oprávky k oceniteľným právam

075 – Oprávky ku goodwillu

079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky k stavbám

082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí

085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov

086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám

089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku

092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku

094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku

095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok

096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku

098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

11 – Materiál

111 – Obstaranie materiálu

112 – Materiál na sklade

119 – Materiál na ceste

12 – Zásoby vlastnej výroby

121 – Nedokončená výroba

122 – Polotovary vlastnej výroby

123 – Výrobky

124 – Zvieratá

13 – Tovar

131 – Obstaranie tovaru

132 – Tovar na sklade a v predajniach

133 – Nehnuteľnosť na predaj

139 – Tovar na ceste

19 – Opravné položky k zásobám

191 – Opravné položky k materiálu

192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe

193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby

194 – Opravné položky k výrobkom

195 – Opravné položky k zvieratám

196 – Opravné položky k tovaru

21 – Peniaze

211 – Pokladnica

213 – Ceniny

22 – Účty v bankách

221 – Bankové účty

23 – Bežné bankové úvery

231 – Krátkodobé bankové úvery

232 – Eskontné úvery

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy

249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 – Krátkodobý finančný majetok

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie

252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely

253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie

255 – Vlastné dlhopisy

256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti

257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere

259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 – Prevody medzi finančnými účtami

261 – Peniaze na ceste

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

31 – Pohľadávky

311 – Odberatelia

312 – Zmenky na inkaso

313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere

314 – Poskytnuté preddavky

315 – Ostatné pohľadávky

316 – Čistá hodnota zákazky

32 – Záväzky

321 – Dodávatelia

322 – Zmenky na úhradu

323 – Krátkodobé rezervy

324 – Prijaté preddavky

325 – Ostatné záväzky

326 – Nevyfakturované dodávky

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

331 – Zamestnanci

333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom

335 – Pohľadávky voči zamestnancom

336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 – Zúčtovanie daní a dotácií

341 – Daň z príjmov

342 – Ostatné priame dane

343 – Daň z pridanej hodnoty

345 – Ostatné dane a poplatky

346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu

347 – Ostatné dotácie

35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie

354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty

355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom

358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia

36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu

361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku

365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti

367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov

368 – Záväzky voči účastníkom združenia

37 – Iné pohľadávky a iné záväzky

371 – Pohľadávky z predaja podniku

372 – Záväzky z kúpy podniku

373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií

374 – Pohľadávky z nájmu

375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov

376 – Nakúpené opcie

377 – Predané opcie

378 – Iné pohľadávky

379 – Iné záväzky

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 – Náklady budúcich období

382 – Komplexné náklady budúcich období

383 – Výdavky budúcich období

384 – Výnosy budúcich období

385 – Príjmy budúcich období

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 – Opravné položky k pohľadávkam

395 – Vnútorné zúčtovanie

398 – Spojovací účet pri združení

41 – Základné imanie a kapitálové fondy

411 – Základné imanie

412 – Emisné ážio

413 – Ostatné kapitálové fondy

414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov

415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín

416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení

417- Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov

418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov

419 – Zmeny základného imania

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 – Zákonný rezervný fond

422 – Nedeliteľný fond

423 – Štatutárne fondy

427 – Ostatné fondy

428 – Nerozdelený zisk minulých rokov

429 – Neuhradená strata minulých rokov

43 – Výsledok hospodárenia

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

45 – Rezervy

451 – Rezervy zákonné

459 – Ostatné rezervy

46 – Bankové úvery

461 – Bankové úvery

47 – Dlhodobé záväzky

471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti

472 – Záväzky zo sociálneho fondu

473 – Vydané dlhopisy

474 – Záväzky z nájmu

475 – Dlhodobé prijaté preddavky

476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky

478 – Dlhodobé zmenky na úhradu

479 – Ostatné dlhodobé záväzky

48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

49 – Fyzická osoba – podnikateľ

491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

50 – Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu

502 – Spotreba energie

503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok

504 – Predaný tovar

505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám

507 – Predaná nehnuteľnosť

51 – Služby

511 – Opravy a udržiavanie

512 – Cestovné

513 – Náklady na reprezentáciu

518 – Ostatné služby

52 – Osobné náklady

521 – Mzdové náklady

522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti

523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva

524 – Zákonné sociálne poistenie

525 – Ostatné sociálne poistenie

526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa

527 – Zákonné sociálne náklady

528 – Ostatné sociálne náklady

53 – Dane a poplatky

531 – Daň z motorových vozidiel

532 – Daň z nehnuteľnosti

538 – Ostatné dane a poplatky

54 – Iné náklady na hospodársku činnosť

541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

542 – Predaný materiál

543 – Dary

544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

546 – Odpis pohľadávky

547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam

548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť

549 – Manká a škody

55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku

555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

56 – Finančné náklady

561 – Predané cenné papiere a podiely

562 – Úroky

563 – Kurzové straty

564 – Náklady na precenenie cenných papierov

565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku

566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok

567 – Náklady na derivátové operácie

568 – Ostatné finančné náklady

569 – Manká a škody na finančnom majetku

59 – Dane z príjmov a prevodové účty

591 – Splatná daň z príjmov

592 – Odložená daň z príjmov

595 – Dodatočné odvody dane z príjmov

596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

601 – Tržby za vlastné výrobky

602 – Tržby z predaja služieb

604 – Tržby za tovar

606 – Výnosy zo zákazky

607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

611 – Zmena stavu nedokončenej výroby

612 – Zmena stavu polotovarov

613 – Zmena stavu výrobkov

614 – Zmena stavu zvierat

62 – Aktivácia

621 – Aktivácia materiálu a tovaru

622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb

623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku

624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti

641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku

642 – Tržby z predaja materiálu

644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania

645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania

646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok

648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období

657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

66 – Finančné výnosy

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov

662 – Úroky

663 – Kurzové zisky

664 – Výnosy z precenenia cenných papierov

665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku

666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku

667 – Výnosy z derivátových operácií

668 – Ostatné finančné výnosy

70 – Súvahové uzávierkové účty

701 – Začiatočný účet súvahový

702 – Konečný účet súvahový

71 – Výsledkový uzávierkový účet

710 – Účet ziskov a strát

711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov

75 až 79 – Podsúvahové účty