Účtovanie tvorby a zúčtovania opravných položiek (1. časť)

je povinná pri vedení účtovníctva a zostavovaní účtovnej závierky dodržiavať účtovné zásady a aplikovať zvolené účtovné metódy takým spôsobom, aby zostavená účtovná závierka poskytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky. Pri aplikácii bilančnej politiky využíva účtovná jednotka viaceré nástroje, medzi ktorými najdôležitejšie miesto zaujíma oceňovanie. Pri oceňovaní majetku, záväzkov, nákladov a výnosov sa využívajú rôzne metódy, rôzne oceňovacie veličiny a vo viacerých prípadoch sa využívajú odhady, ktoré slúžia na zohľadnenie predpokladaných rizík, strát a znížení hodnoty, ktoré sa týkajú majetku a záväzkov, v účtovnej…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.