Účtovná závierka k 31. 12. 2016 v sústave jednoduchého účtovníctva

Povinnosť podnikateľov viesť účtovníctvo  ustanovuje § 35 Obchodného zákonníka a to v rozsahu a spôsobom  ustanoveným osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. Podnikatelia nezapísaní v Obchodnom registri a fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje skutočné výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP), účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva, sú povinní dodržiavať Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.