Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Účtovná závierka podľa IAS/IFRS

Termín a miesto konania

19. 10. – 21. 10. 2016, Hotel Saffron, Školská 5, Bratislava

Lektor

Ing. Mária Cvečková - Audítorka od roku 2003, členka Slovenskej komory audítorov, má aktívne členstvo v pracovných komisiách. Vykonáva audity individuálnych aj konsolidovaných účtovných závierok podnikateľských subjektov podľa slovenskej legislatívy, ako aj podľa IAS/IFRS, taktiež audity subjektov verejnej správy. Štúdium v rámci ACCA, publikačná a prednášková činnosť, odborné poradenstvo v oblasti účtovníctva.

Program na prvý deň

 • Vstup 1
  Úvod do IFRS, medzinárodná legislatíva týkajúca sa problematiky v Európskej únii (procesy prijímania štandardov, stav), väzba slovenskej na medzinárodnú legislatívu
  Zoznam platných IAS/IFRS a interpretácií
  Koncepčný rámec (aktualizácia)
  Oceňovacie základne (pôvodné) plus súčasná hodnota plus reálna hodnota v znení nového IFRS 13
 • Vstup 2
  IAS 1 Prezentácia účtovnej závierky; štruktúra a obsah účtovnej závierky, t. j. Výkaz o finančnej situácii, Výkaz o úplnom výsledku, Výkaz o zmenách vlastného kapitálu Poznámky k účtovnej závierke
  IAS 7 Výkaz o peňažných tokoch
 • Vstup 3
  IAS 8 Účtovné pravidlá, zmeny v účtovných odhadoch a chyby
  IAS 10 Udalosti po súvahovom dni
  IFRS 8 Prevádzkové segmenty
  IAS 21 Vplyvy zmien cudzích kurzov
  IAS 24 Zverejňovanie spriaznených strán

Program na druhý deň

 • Vstup 1
  IAS 16 Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia
  IAS 40 Investície od nehnuteľností
  IAS 38 Nehmotné aktíva
  IFRS 5 Dlhodobé aktíva držané na predaj a ukončované činnosť

 • Vstup 2
  IAS 36 Zníženie hodnoty aktív
  IAS 19 Zamestnanecké požitky
  IAS 23 Náklady na cudzí kapitál
  IAS 17 Lízing a náčrt problematiky lízingu v novom IFRS 16
 • Vstup 3
  IFRS 2 Úhrady viazané na akcie
  IAS 33 Zisk na akciu
  IAS 20 Vykazovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

Program na tretí deň

 • Vstup 1
  IAS 37 Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva
  IAS 12 Dane z príjmov
  IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného obdobia

 • Vstup 2
  Finančné nástroje
  IFRS 15 Výnosy (väzba na IAS 18 Výnosy a na IAS 11 Zákazky na zhotovenie)
  IAS 2 Zásoby
 • Vstup 3
  Otázky, diskusia, analýza príkladov, ktoré budú súčasťou školiaceho materiálu, záver

Harmonogram

8.30 – 9.00 prezentácia účastníkov školenia
9.00 – 11.00 prednáška
11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Cena seminára  bez DPH  s DPH
Členovia SKCú 292 eur 350,40 eur
Verejnosť 360 eur 432 eur
Cena zahŕňa vstup pre jednu osobu, študijné materiály, obed, občerstvenie.  
Údaje pre platbu   
Číslo účtu: SK33 0900 0000 0000 1148 2463 
Variabilný symbol:

1921102016

Poznámka pre prijímateľa: meno účastníka 

Prihlásenie

online na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška
mailom: skcu@skcu.sk
telefonicky: 0903 478 592


Okomentujte článok

15 − 2 =