Účtovníctvo a dane v roku 2016

 

SKCÚ logo

Vás pozýva na odborný seminár

Účtovníctvo a dane v roku 2016

Termín: 3. mája 2016

Cena: 96,00 Eur (vrátane DPH)

pre členov SKCÚ 57,60 Eur (vrátane DPH)

Variabilný symbol: 03052016

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD.

Získate prehľad v legislatívnych zmenách. Počas seminára sa dozviete o najvýznamnejších novinkách, ktoré budete v roku 2016 aplikovať počas Vašej účtovnej a daňovej praxe.

Obsah seminára

Základné veličiny platné pre rok 2016:

 • schválené a pripravované  zmeny v účtovníctve,
 • schválené zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty pre rok 2016,
 • schválené a pripravované zmeny v oblasti dane z príjmov pre rok 2016.

Schválené zmeny v účtovníctve:

 • zavedenie veľkostných skupín účtovných jednotiek a precizovanie vybraných pojmov v zákone ako napr. bilančná suma, čistý obrat a pod.,
 • zmeny týkajúce sa registra účtovných závierok.

Schválené zmeny v oblasti dane z pridanej hodnoty:

 • zmena v mieste dodania služieb,
 • zmena v lehote na podanie KV k DPH,
 • udeľovanie sankcií za KV k DPH.

Schválené a pripravované zmeny v oblasti dane z príjmov:

 • zmeny v odpisovaní majetku po 01.01.2015 (rozšírenie počtu odpisových skupín, postup pri odpisovaní majetku obstaraného do 31.12.2014, obmedzenie pri voľbe zrýchlenej metódy odpisovania dlhodobého hmotného majetku),
 • úprava týkajúca sa možnosti prerušenia daňových odpisov majetku,
 • "limitovanie" vstupnej ceny luxusných vozidiel (testovanie výšky vstupnej ceny automobilu vo vzťahu k vyčíslenému základu dane),
 • zmeny v uplatňovaní daňovej zostatkovej ceny pri predaji automobilu,
 • nové obmedzenia súvisiace s automobilmi, pri ktorých sa uplatňujú paušálne výdavky na pohonné látky,
 • úprava (precizovanie) postupu pri uplatňovaní odpočtu daňovej straty,
 • používanie transferového oceňovania v tuzemských transakciách medzi tuzemskými spriaznenými (závislými) osobami,
 • zavedenie zrážkovej dane na peňažné a nepeňažné plnenia od farmaceutických firiem od roku 2015,
 • odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj od roku 2015,
 • obmedzenie daňovej uznateľnosti vybraných nákladov/výdavkov (členské príspevky vyplývajúce z nepovinného členstva, rezervy na nevyfakturované dodávky a služby, rezervy na zostavenie, overenie a zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy a rezerva na zostavenie daňového priznania, limitovanie daňového výdavku na odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky, rozšírenie daňovej uznateľnosti vybraných nákladov až po ich zaplatení, zavedenie zoznamu kategórií majetku, pri ktorom sa výdavky (náklady) na obstaranie, prevádzkovanie, opravy a udržiavanie a technického zhodnotenie uplatnia najviac do výšky 80 %, ak daňovník nepreukáže 100 % využitie na podnikanie, atď.).

Elektronická registračná pokladnica:

 • zavedenie tzv. virtuálnej registračnej pokladnice,
 • rozšírenie povinnosti používať pokladnicu aj pre ďalšie služby, napr. u notárov, lekárov, zubárov, či v rámci hotelových služieb,
 • sprísnenie sankcií.

Organizačné pokyny:

V zmysle zásad sústavného vzdelávania audítorov a asistentov audítora, čl. 6 bod 3 písm. d sa semináre započítavajú do povinného vzdelávania audítorov a asistentov audítora.

Viac informácií nájdete na http://skcu.sk/seminare/seminar-uctovnictvo-a-dane-2016/

Poplatok uhraďte na č. účtu: SK33 0900 0000 0000 114 824 63 pod príslušným variabilným symbolom a do poznámky pre prijímateľa uveďte meno účastníka.

Miesto konania: Verlag Dashöfer, Železničiarska 13 , Bratislava, pokiaľ nie je uvedené inak pri konkrétnom termíne.

Čas konania: 9,00 – 16,00 hod.
(8,30 – 9,00 prezencia; 11,30 – 12,30 obed)

Zmena miesta konania vyhradená.
Na seminár je nutné sa nahlásiť minimálne 4 dni vopred, v opačnom prípade si vyhradzujeme právo seminár pre nedostatok účastníkov zrušiť. Minimálny počet na otvorenie seminára je 6 účastníkov.

Prihlásiť sa môžete:

 1. on-line prihláškou na www.skcu.sk, sekcia semináre, on-line prihláška,
 2. mailom na skcu@skcu.sk,
 3. telefonicky na 0903 478 592 (Ing. Karešová) alebo 02/534 12 954.


Okomentujte článok

3 × 1 =