Všeobecné obchodné podmienky

 Všeobecné obchodné podmienky internetovej on-line služby www.uctokomplet.sk

platné a účinné odo dňa 01. 12. 2015

 

1. Úvodné ustanovenia

 1. Spoločnosť Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s. ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/, so sídlom: Plynárenská 6, Bratislava 821 09, IČO: 31 331 131, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 464/B (ďalej len „ŠEVT“), prevádzkuje internetovú stránku (portál) www.uctokomplet.sk , ktorej cieľom je poskytnúť odbornej aj laickej verejnosti a podnikateľom komplexné služby v oblasti slovenskej sústavy účtovných súvzťažností, ako aj iné doplnkové služby (ďalej len „Služba“).
 2. Služba bola vyvinutá a je prevádzkovaná v úzkej spolupráci so Slovenskou komorou certifikovaných účtovníkov (ďalej len „SKCU“), pričom vzájomná spolupráca spoločnosti ŠEVT a SKCU je zárukou toho, že Služba zodpovedá a spĺňa požiadavky platných právnych predpisov v oblasti účtovníctva.

2. Predmet všeobecných obchodných podmienok

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) upravujú vzájomné práva a povinnosti spoločnosti ŠEVT ako prevádzkovateľa Služby a jej používateľa. Osoba, ktorá má záujem o používanie Služby nemusí s týmito VOP súhlasiť, v tom prípade však nie je oprávnená Službu používať.

3. Obsah Služby

 1. Spoločnosť ŠEVT ponúka v rámci Služby jej používateľovi nasledujúce čiastkové služby:
  1. možnosť prezerať si, čítať a analyzovať vzorové účtovné súvzťažnosti (ďalej len „Služba účtovných súvzťažnosti“);
  2. možnosť čítania a štúdia odborných článkov zameraných predovšetkým na problematiku účtovníctva (ďalej len „Služba odborných článkov“);
  3. prístup k elektronickým verziám rôznych formulárov a tlačív z rôznych administratívnych oblastí s tým, že používateľ má možnosť tieto elektronické formuláre a tlačivá vyplniť, vytlačiť si takto vyplnené formuláre a tlačivá, a transformovať ich do súboru formátu PDF a/alebo XML (ďalej len „Služba eTlačivá“).
 2. Prístup používateľa k jednotlivým vyššie uvedeným čiastkovým službám závisí od toho, ktorú konkrétnu čiastkovú službu si používateľ objedná a zaplatí za ňu cenu v zmysle týchto VOP.
 3. Predpokladom používania Služby eTlačivá je nainštalovanie príslušného softvéru eTlačivá na počítači používateľa a súhlas používateľa s licenčnou zmluvou k takémuto softvéru (ďalej len „Licenčná zmluva k eTlačivám“) Licenčná zmluva k eTlačivám je uvedená na internetovej stránke www.uctokomplet.sk.

4. Registrácia používateľa Služby a prihlasovanie do používateľovho účtu

 1. Osoba, ktorá má záujem o používanie Služby je povinná sa za týmto účelom registrovať prostredníctvom registračného formulára, ktorý je uverejnený na internetovej stránke www.uctokomplet.sk (ďalej len „Registračný formulár“). Zároveň je takáto osoba povinná pred odoslaním Registračného formulára vyjadriť súhlas s týmito VOP, ako aj s Licenčnou zmluvou k eTlačivám v prípade, že si používateľ objednal aj Službu eTlačivá, a to zaškrtnutím (odkliknutím) príslušného políčka určeného na tento účel.
 2. Odoslaním Registračného formulára a jeho prijatím spoločnosťou ŠEVT vzniká medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom zmluva, predmetom ktorej je záväzok spoločnosti ŠEVT poskytnúť používateľovi prostredníctvom jeho používateľského účtu Službu v objednanom rozsahu a záväzok používateľa zaplatiť za Službu cenu v zmysle týchto VOP. Neoddeliteľnou súčasťou takejto zmluvy sú aj tieto VOP.
 3. Po prijatí Registračného formulára zriadi spoločnosť ŠEVT používateľovi jeho používateľský účet a vygeneruje používateľovi špecifické prihlasovacie meno a heslo pre účely prihlásenia sa do používateľského účtu. Spoločnosť ŠEVT následne zašle na e-mailovú adresu používateľa, ktorú používateľ uviedol v Registračnom formulári (ďalej len „E-mailová adresa“) e-mailovú správu potvrdzujúcu uzatvorenie zmluvy, ktorá bude obsahovať platobné údaje, prihlasovacie meno a heslo používateľa, a prílohou ktorej bude príslušná faktúra (ďalej len „Faktúra“).
 4. Po dobu pätnástich (15) dní (ďalej len „Skúšobná lehota“) odo dňa vzniku zmluvy medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom je používateľ oprávnený používať Službu bezplatne v neobmedzenom rozsahu a v neobmedzenej funkcionalite. V prípade, že používateľ uhradí Faktúru v priebehu Skúšobnej lehoty (pričom uhradením Faktúry sa rozumie pripísanie príslušnej peňažnej čiastky na bankový účet spoločnosti ŠEVT uvedený vo Faktúre):
  1. predlžuje sa trvanie zmluvy medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom o dvanásť (12) mesiacov bezprostredne nasledujúcich po dni, v ktorom uplynula Skúšobná lehota (viď článok 10 ods. 10.2 VOP); a
  2. používateľ je oprávnený používať Službu v plnom rozsahu a bez obmedzenia jej funkcionality, a to odo dňa bezprostredne nasledujúceho po dni, v ktorom uplynula Skúšobná lehota.

O uhradení Faktúry zašle spoločnosť ŠEVT používateľovi potvrdenie na jeho E-mailovú adresu.

V prípade, že používateľ neuhradí Faktúru v priebehu Skúšobnej lehoty, zaniká zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom uplynutím posledného dňa Skúšobnej lehoty (viď článok 10 ods. 10.1 VOP).

 1. Osoba, ktorá má záujem o používanie Služby je povinná uviesť v Registračnom formulári pravdivé údaje. V prípade, že používateľ Služby neuvedie v Registračnom formulári pravdivé údaje, zodpovedá za škodu, ktorá v dôsledku toho vznikne spoločnosti ŠEVT alebo akejkoľvek tretej osobe.
 2. V prípade, že používateľ stratí svoje prihlasovacie meno alebo heslo, vygeneruje mu spoločnosť ŠEVT na základe jeho žiadosti ďalšie prihlasovacie meno a heslo, a zašle ich používateľovi na E-mailovú adresu.
 3. Každý používateľ je oprávnený používať Službu len prostredníctvom jedného používateľského účtu. V prípade, že spoločnosť ŠEVT zistí, že jeden používateľ používa Službu prostredníctvom dvoch alebo viacerých používateľských účtov, zašle spoločnosť ŠEVT na e-mailové adresy, ktoré používateľ zadal do Registračných formulárov, na základe ktorých boli zriadené jeho neskoršie používateľské účty, e-mailovú správu vyzývajúcu používateľa na zrušenie všetkých neskorších používateľských účtov v stanovenej lehote. Spoločnosť ŠEVT je oprávnená zrušiť všetky neskoršie používateľské účty používateľa v prípade, že tak neurobí sám používateľ v stanovenej lehote. Za škodu, ktorá takto vznikne používateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe nesie zodpovednosť používateľ.
 4. 4.8. V prípade, ak spoločnosť ŠEVT zistí alebo ak je možné predpokladať, že vyplnený Registračný formulár neobsahuje pravdivé údaje o používateľovi, je spoločnosť ŠEVT oprávnená používateľský účet zriadení na základe Registračného formulára s nepravdivými údajmi bez ďalšieho zrušiť. Za škodu, ktorá takto vznikne používateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe nesie zodpovednosť používateľ.

5. Cena Služby a platobné podmienky

 1. Spoločnosť môže poskytovať Službu jej používateľom odplatne alebo bezodplatne. Výška ceny za Službu a za jej jednotlivé zložky uvedené v článku 3 ods. 3.1 týchto VOP je uvedená v aktuálnom cenníku Služby uverejnenom na internetovej stránke www.uctokomplet.sk.
 2. Spoločnosť ŠEVT si vyhradzuje právo jednostranne meniť cenu Služby a jej jednotlivých zložiek. Spoločnosť ŠEVT však bude voči existujúcim používateľom uplatňovať v priebehu trvania zmluvy medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom cenu Služby, ktorá bola aktuálna v čase vzniku takejto zmluvy.
 3. Používateľ má možnosť zaplatiť cenu Služby prostredníctvom internetbankingu, platobnou kartou alebo bankovým prevodom na účet spoločnosti ŠEVT.

6. Práva a povinnosti používateľa

 1. Používateľ je povinný si pri návšteve internetovej stránky www.uctokomplet.sk a pri používaní Služby počínať tak, aby neporušoval práva spoločnosti ŠEVT .
 2. Používateľ je povinný zaplatiť riadne a včas za objednanú Službu cenu v zmysle článku 5 ods. 5.1 týchto VOP.
 3. Používateľ je oprávnený používať Službu prostredníctvom svojho používateľského účtu len na účely určené spoločnosťou ŠEVT a v súlade s podmienkami uvedenými v týchto VOP.
 4. Používateľ je povinný počínať si pri používaní Služby tak, aby nedošlo zo strany tretích osôb k zneužitiu jeho prístupového mena a hesla, a aby tretie osoby nemali prístup do jeho užívateľského účtu. V prípade, že používateľ sprístupní alebo odovzdá svoje prihlasovacie meno a heslo k svojmu používateľskému účtu tretej osobe, nesie zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá tým vznikne spoločnosti ŠEVT alebo akejkoľvek tretej osobe.
 5. Používateľ si môže vytvárať kópie účtovných súvzťažností, vyplnených vzorových tlačív a formulárov, ako aj odborných článkov v prípade, že to Služba umožňuje, a to výhradne pre vlastné účely používateľa. Používateľ nie je oprávnený vytvárať rozmnoženiny účtovných súvzťažností, odborných článkov ani vzorových tlačív a formulárov za účelom ich ďalšieho rozširovania. V prípade, že používateľ túto povinnosť poruší, je povinný uhradiť spoločnosti ŠEVT sankcie v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 185/2015 Z. z., autorský zákon, v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „Sankcie podľa AZ“).
 6. V prípade, že povinnosť uvedenú v článku 6 ods. 6.5 týchto VOP poruší používateľ, ktorý uzavrel zmluvu so spoločnosťou ŠEVT ako fyzická osoba podnikateľ, alebo používateľ, ktorý je právnickou osobou, je takýto používateľ povinný spoločnosti ŠEVT zaplatiť okrem Sankcií podľa AZ aj zmluvnú pokutu vo výške 10,- EUR za každú jednu rozmnoženinu účtovných súvzťažností, odborných článkov, ako aj vzorových tlačív a formulárov, ktorú neoprávnene rozšíril.

7. Práva a povinnosti spoločnosti ŠEVT

 1. Spoločnosť ŠEVT sa zaväzuje poskytnúť používateľovi Službu v rozsahu, v ktorom si ju používateľ objednal a zaplatil, a to tak, aby bola Služba používateľovi dostupná nepretržite, a aby v prevádzke Služby nedochádzalo k výpadkom. Spoločnosť ŠEVT môže prerušiť poskytovanie Služby na krátke obdobie za účelom servisnej údržby Služby a s tým spojených technických zariadení.
 2. V súvislosti s prevádzkou Služby vytvára spoločnosť ŠEVT používateľom možnosť predovšetkým čítať a analyzovať vzorové účtovné súvzťažnosti, ako aj preddefinované vzorové tlačivá a formuláre rôzneho druhu. Spoločnosť ŠEVT pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádza, že prostredníctvom Služby neposkytuje služby účtovníka ani prostredníctvom Služby nevykonáva podnikateľskú činnosť spočívajúcu vo vedení účtovníctva.
 3. Spoločnosť ŠEVT si vyhradzuje právo jednostranne meniť tieto VOP.
 4. Spoločnosť ŠEVT sa zaväzuje informovať používateľa prostredníctvom e-mailových správ zasielaných na jeho E-mailovú adresu o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu byť významné pre využívanie Služby zo strany používateľa.

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov a používaním cookies

 1. Používateľ fyzická osoba týmto berie na vedomie a udeľuje spoločnosti ŠEVT súhlas s tým, aby spoločnosť ŠEVT ukladala a inak spracovávala jeho osobné údaje za účelom plnenia zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom. Používateľ ďalej udeľuje spoločnosti ŠEVT súhlas s tým, aby spoločnosť ŠEVT použila jeho osobné údaje (napr. E-mailovú adresu), ktoré získala v súvislosti s uzatvorením zmluvy medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom na vlastné reklamné a marketingové účely, a to aj na zasielanie reklamných a marketingových oznamov spoločnosti ŠEVT na E-mailovú adresu používateľa.
 2. Spoločnosť ŠEVT týmto používateľa informuje, že pri prevádzkovaní internetovej stránky www.uctokomplet.sk využíva tzv. cookies. Jedná sa o malé súbory, ktoré sa uložia na koncové zariadenie, prostredníctvom ktorého používateľ pristupuje na internetovú stránku www.uctokomplet.sk. Súbory cookies sú nevyhnutné pre správne fungovanie Služby a slúžia aj na uľahčenie používania Služby zo strany používateľa. Cookies používané spoločnosťou ŠEVT pri poskytovaní Služby nevyužívajú osobné údaje používateľa Služby, ktoré by bolo možné akokoľvek zneužiť. Väčšina cookies sa po tom, čo používateľ opustí internetovú stránku www.uctokomplet.sk, z koncového zariadenia používateľa automaticky opäť zmaže. Používateľ má možnosť nastavením vo svojom prehliadači používanie cookies zakázať. Používateľ prehlasuje, že berie na vedomie informácie ohľadne cookies uvedené vyššie, a že súhlasí s použitím cookies zo strany spoločnosti ŠEVT v súvislosti s poskytovaním Služby.

9. Súhlas spotrebiteľa a informácie pre spotrebiteľov

 1. Používateľ fyzická osoba, ktorý je v postavení spotrebiteľa, týmto udeľuje spoločnosti ŠEVT v zmysle § 4 ods. 6 písm. b) zákona č. 102/2014 Z. z., o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzatvorenej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“), súhlas s tým, aby mu spoločnosť ŠEVT začala poskytovať Službu ešte pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 ods. 1 Zákona.
 2. V zmysle Zákona informuje týmto spoločnosť ŠEVT spotrebiteľov o nasledujúcich skutočnostiach:
  1. v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy do 14 dní odo dňa jej uzatvorenia, a to aj bez uvedenia dôvodu. Pre účely odstúpenia od tejto zmluvy môže spotrebiteľ využiť vzorový formulár na odstúpenia od zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto VOP (ďalej len „Formulár“). Formulár je v prípade odstúpenia od zmluvy potrebné vyplniť, vlastnoručne podpísať a zaslať na adresu sídla spoločnosti ŠEVT alebo na e-mailovú adresu spoločnosti ŠEVT uvedenú v článku 9 ods. 9.2 písm. c) týchto VOP;
  2. spoločnosť ŠEVT zodpovedá za vady Služby v zmysle § 622, § 623 a ďalších ustanovení zákona č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, v znení neskorších právnych predpisov;
  3. spotrebiteľ môže uplatniť akékoľvek sťažnosti, reklamácie alebo podnety osobne v sídle spoločnosti ŠEVT uvedenom v záhlaví týchto VOP, telefonicky na tel. č.: 02/53 63 53 64 alebo elektronicky na e-mailovej adrese: uctokomplet@sevt.sk;
  4. ceny Služby a ceny jej jednotlivých zložiek sú uvedené na internetovej stránke uctokomlet.sk

10. Trvanie zmluvy a jej ukončenie

 1. V prípade, že používateľ neuhradí Faktúru v priebehu Skúšobnej lehoty (15 dní), končí zmluva uzatvorená medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom uplynutím posledného dňa Skúšobnej lehoty.
 2. V prípade, že používateľ uhradí Faktúru v priebehu Skúšobnej lehoty, predlžuje sa trvanie Zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom o dvanásť (12) mesiacov bezprostredne nasledujúcich po dni, v ktorom uplynula Skúšobná lehota (ďalej len „Doba trvania zmluvy“).
 3. Pred uplynutím Doby trvania zmluvy môžu spoločnosť ŠEVT a používateľ ukončiť zmluvu na základe vzájomnej dohody.
 4. Spoločnosť ŠEVT je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípade, že používateľ porušil svoju povinnosť v zmysle článku 6 ods. 6.5 týchto VOP.
 5. Používateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že Služba by bola nedostupná počas doby desiatich (10) za sebou idúcich kalendárnych dní.
 6. V prípade ukončenia zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou ŠEVT a používateľom akýmkoľvek spôsobom a z akéhokoľvek dôvodu, je spoločnosť ŠEVT oprávnená bezprostredne po ukončení zmluvy zrušiť príslušný používateľský účet.

11. Predĺženie trvania zmluvy

 1. Najneskôr štrnásť (14) dní pred uplynutím Doby trvania zmluvy zašle spoločnosť ŠEVT používateľovi na jeho E-mailovú adresu ponuku za účelom predĺženia zmluvy. Súčasťou ponuky bude návrh ceny Služby pre prípad súhlasu používateľa s predĺžením zmluvy, pričom takto individuálne navrhnutá cena sa môže líšiť od ceny uvedenej v cenníku Služby zverejnenom na internetovej stránke www.uctokomplet.sk. Ak používateľ uhradí faktúru priloženú k ponuke najneskôr do uplynutia Doby trvania zmluvy, predlžuje sa trvanie zmluvy o ďalších dvanásť (12) mesiacov. Na takto predĺženú zmluvu sa analogicky aplikujú ustanovenia VOP platné v dobe vzniku zmluvy.

12. Záverečné ustanovenia

 1. Tieto VOP a akákoľvek ich budúca zmena nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich sprístupnenia verejnosti na internetovej stránke www.uctokomplet.sk
 2. Zmluva vzniknutá v zmysle týchto VOP medzi používateľom a spoločnosťou ŠEVT sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade, keď má objednávateľ trvalé bydlisko, miesto podnikania alebo sídlo v zahraničí.
 3. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti alebo na základe zmluvy uzatvorenej medzi používateľom a spoločnosťou ŠEVT sú príslušné rozhodovať všeobecné súdy Slovenskej republiky.
 4. Neoddeliteľnou súčasťou týchto VOP sú nasledujúce prílohy:
  • Príloha č. 1 - Vzorový formulár na odstúpenia od zmluvy

 

PRÍLOHA Č. 1

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

 

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Spoločnosť Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív, a. s.

ŠEVT a.s. /skrátená verzia obchodného mena/

Stredisko elektronické tlačivá

Plynárenská 6

821 09 Bratislava

e-mail: uctokomplet@sevt.sk

 

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy o poskytnutí služby www.uctokomplet.sk

 

Dátum objednania služby:

Meno a priezvisko spotrebiteľa:

Adresa spotrebiteľa:

Dátum narodenia spotrebiteľa:

 

 

Dňa: ____________________

 

 

Podpis spotrebiteľa:

 

 

 

____________________

(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)