Výpočet pokuty a uloženia úhrnnej pokuty za správne delikty od 1.1.2016

1. Úvod do sankčného systému Sankčný systém, ktorý zahŕňa definíciu správneho deliktu, ktorým sa rozumie porušenie daňovej povinnosti peňažnej a nepeňažnej povahy, uloženie pokuty a úroku z omeškanie upravujú ust. § 154 – 157 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) s výnimkou osobitných sankcií uvedených v jednotlivých daňových zákonoch ako je napr. uloženie pokuty podľa § 79 ods. 7, § 78a ods. 11 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v z.n.p.,…

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.