Zmeny v oblasti konsolidovanej účtovnej závierky od 1. 1. 2016

V roku 2013 bola pre oblasť účtovníctva vydaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ z 26. júna 2013 o ročných účtovných závierkach, konsolidovaných účtovných závierkach a súvisiacich správach určitých druhov podnikov, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES a zrušujú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS. Z dôvodu transponovania tejto smernice do slovenskej účtovnej legislatívy bol v roku 2015 schválený zákon č. 130/2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Táto novelizácia ovplyvní aj ustanovenia týkajúce sa konsolidovanej účtovnej závierky s účinnosťou od 1….

Zamknutý obsah

Celý obsah je určený len pre registrovaných používateľov.
Aby ste ho mohli vidieť, musíte sa prihlásiť!

Zaregistrujte sa

Ešte nemáte účet? Zaregistrujte sa!
Trvá to len 2 minúty.