Archívy Odborné články - ÚČTOkomplet

Odborné články

15
Okt

Osobitná úprava uplatňovania dane podľa zákona o dani z pridanej hodnoty v roku 2018

Podľa zákona o dani z pridanej hodnoty č. 222/2004 Z. z. ak ustanovenia týkajúce sa osobitnej úpravy uplatňovania dane nestanovujú inak, na miesto dodania služby, vznik daňovej povinnosti, základ dane, opravu základu dane, prepočet cudzej meny na eurá, odpočítanie dane, pomerné odpočítanie dane, opravu odpočítanej dane, obsah faktúry, zdaňovacie…

15
Okt

Medzinárodné zdaňovanie podľa Smernice Rady (EÚ) 2016/1164 z 12 júla 2016

Východiská pre [1] Rada Európskej únie prijala v roku 2016 Smernicu Rady (EÚ) 2016/1164 z 12. júla 2016, ktorou sa stanovujú pravidlá proti praktikám vyhýbania sa daňovým povinnostiam, ktoré majú priamy vplyv na fungovanie vnútorného trhu (ďalej len „smernica“). Zverejnená bola v Úradnom vestníku Európskej únie L 193 dňa 19….

15
Okt

Distribútor pohonných látok, predajca pohonných látok a spotrebiteľ pohonných látok

Od 1. apríla 2018 bol novelizovaný zákon o spotrebnej dani z minerálnych olejov č. 98/2004 Z. z. a to konkrétne ustanovenie týkajúce sa distribútora, predajcu a spotrebiteľa pohonných látok. Predmetné osobitné ustanovenie stanovuje ich práva a povinnosti. Distribútorom pohonných látok je osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území v…

28
Sep

Zdaňovanie digitálnych platforiem

Od 1. januára 2018 nadobudla účinnosť novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), v zmysle ktorej sa rozširuje okruh subjektov povinných zriadiť si na území Slovenskej republiky stálu prevádzkareň. V novelizovanom znení je explicitne uvedené, že stálou prevádzkarňou sa rozumie…

24
Júl

Nová definícia závislých osôb v transferovom oceňovaní od roku 2018

V Národnej rade Slovenskej republiky bola dňa 7. decembra 2017 schválená novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako „zákon o dani z príjmov“), ktorej prevažná časť ustanovení nadobudla účinnosť od 1. januára 2018. Predmetom novely zákona o dani z príjmov boli viaceré dôležité zmeny týkajúce…